Miejsce: Ziemia Regiony świata

Regiony świata

DOLINA PRĄDNIKA

Fot: Jerzy Opioła wikipedia.pl CC-A 3.0Przez obszar Ojcowskiego Parku Narodowego przepływa rzeka Prądnik. Jej malownicza dolina zbudowana z ukształtowanego w okresie jury i kredy wapienia od lat zachwyca przyjeżdżających tutaj turystów.

BAGNA BIEBRZAŃSKIE

Fot: Wojsyl CC 3.0W północno-wschodniej Polsce rozciąga się malownicza dolina. Jest ona regularnie zalewana przez wody przepływającej tędy rzeki Biebrzy – dopływu Narwi. Dzięki naturalnym procesom na podmokłym obszarze pojawiają się bagna i torfowiska.